За нас

Харта за етични стандарти на социалните партньори в пивоварната индустрия

Преамбюл

Изхождайки от необходимостта за водене на политика в пивоварната индустрия, която цели осигуряване равенство на възможностите и третиране въпросите на заетостта, с оглед да се елиминира всякаква дискриминация по признак на пол, раса, възраст, политически убеждения, национален и социален произход:

 • като признават своята отговорност за работниците си по отношение условията, при които продуктите на фирмите се произвеждат, и признава, че тези отговорности обхващат всички работници, включени в производствения процес, независимо дали са ангажирани или не в производството;
 • като имат предвид законните права на работниците и служителите на работното място с акцент върху условията на труд и осигурителните права; 
 • като признават легитимността на всяка страна в индивидуалните отношения и нейното право да участва в социалния диалог, като се съобразява със съответните отговорности, при условие че те произтичат от законите на страната, директивите на Европейския съюз, колективните споразумения и действащите договорености между страните; 
 • като отбелязват, че се изискват съвместни усилия за информиране и консултиране на работещите в пивоварната индустрия с оглед хармонизиране на взаимоотношенията и подпомагане установяване практиката на здрави индустриални отношения, основаващи се на доверие, честност и двустранно взаимно уважение между работодатели и работници;
 • като целта е да се създаде добавена човешка и социална стойност във всички наши дейности,

Страните подписали тази харта се ангажират:

Чл. 1. Да спазват всички нормативни актове на Р България, касаещи трудовите правоотношения, ревизираната Европейска социална харта и „Зелената книга” за европейска рамка за социална отговорност на предприятието, ратифицираните конвенции на Международната организация на труда (МОТ) и препоръките към тях, както и постигнатите колективни договорености от социалните партньори.

Чл. 2. (1) Да осигуряват в рамките на двустранните споразумения и колективното договаряне на заетост и стимулиране на личния растеж в условията на равен достъп до участието във формите за професионално усъвършенстване на персонала на всички равнища.
(2) Пивоварната индустрия инвестира в работещите, като им осигурява равни условия за развитие, което косвено влияе за успеха и конкурентоспособността на пивоварните компании.
(3) Обучението представлява интегрална част от социалния диалог между страните.
(4) Страните приветстват състезанието по идеи, като рационалните предложения могат да намерят практическа реализация.

Чл. 3. Работодателят да осигури достоен жизнен стандарт на работещите и техните семейства, съгласно Всеобщата декларация на МОТ за правата на човека и Тристранната декларация на МОТ. Приема се правото на работниците и служителите да получават равно заплащане за равен труд при еднакви условия.

Чл. 4. При вземане на решения по важни за пивоварните компании въпроси, засягащи трудовите отношения, работодателят информира синдикатите и поддържа система за консултации с тях.

Чл. 5. Страните водят конструктивен диалог за развитие на европейски индустриални отношения, отчитайки интересите на двете страни.

Чл. 6. В съответствие с нормативната уредба работодателят да не допуска незаконосъобразни действия спрямо синдикалните членове, които са резултат от техния статус или дейност в пивоварната компания.

Чл. 7. (1) С чувство на отговорност една към друга страните да работят за създаване и налагане на фирмената култура чрез структуриране на взаимоотношенията на основата на взаимни интереси в посока идентификация с пивоварната компания, стремеж към въвеждане на глобални стандарти, обмен на най-добри практики и поощряване на инициативността в утвърждаване ценностите в пивоварната индустрия.
(2) Да си сътрудничат за осигуряване просперитета на фирмата и заетите в нея.

Чл. 8. (1) Да отделят специално внимание на безопасността и здравето при работа в пивоварните компании, като се стремят чрез въвеждането на стабилни мерки, глобални стандарти и обмен на най-добри практики в рамките на нормативната рамка да работят за опазване на околната среда и създаване на безопасни и здравословни условия на труд, които дават възможност на персонала да работи в среда без риск за неговото здраве.
(2) Работата по отношение на професионалното здраве и безопасност се считат за приоритет на страните, така че безопасността в пивоварната индустрия да е в съответствие с изискванията на закона и международните стандарти.

Чл. 9. Страните ще работят за въвеждане на европейска рамка за социална отговорност в пивоварните компании.

Чл. 10. Страните, подписали настоящата Харта, периодично ще извършват социален одит за прилагането й. Браншовият съвет за социално партньорство има водеща роля в този процес. Резултатите от това оценяване ще бъдат докладвани в рамките на социалния диалог.

Чл. 11. Страните се ангажират да приложат и разпространят настоящата Харта в пивоварната индустрия.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow