Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Page:  « Prev 1 2 3 4 5... Next »
Термин Описание
ГАЗИРАНЕ

виж сатурация, карбонизация.

ГОРЧИВИ ВЕЩЕСТВА

компоненти на пивото, най-често добавяни чрез хмела, носители на полезна и типична за вкуса горчивина.

ГОРЧИВИНА НА ПИВОТО

сложно органолептично свойство на пивото и основен компонент на неговата вкусова характеристика. Формира се от няколко фактора: съдържание на неспецифични хмелни вещества, главно изохумулони; съдържание на дъбилни вещества от хмела, както и от ечемичените и немалцувани житни зърна; органични естери; минерални вещества, главно магнезиеви соли.

ГРАДУС АЛКОХОЛЕН

алкохолен титър, процентна величина, използвана за означаване на алкохолното съдържание в напитките. Като основа за измерването и служи алкохолометричната скала на Гей-Люсак, в която е приет за 0 алк. градуса на чистата вода, а за 100 – на чистия етилов алкохол.

ДЕГУСТАТОР

специалист, който извършва проверка, оценка или окачествяване на храни и напитки с помоща на собствените си сетива: вкус, обоняние и зрение. Той трябва да притежава необходимата за тази цел чувствителност на органите за възприемане, сензорна памет и професионален опит.

ДЕГУСТАЦИОННА ЗАЛА

помещение за провеждане на дегустационни сеанси, отговарящо на редица изисквания.

ДЕГУСТАЦИОННИ ЧАШИ

чаши от обикновено или кристално стъкло със специфична за даденото питие форма, която дава възможност максимално да се проявяват и улавят органолептичните му качества.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

(от де и лат. infectio - заразяване) - комплекс от мерки в производството, целящи унищожаване на причинителите на болестни изменения в напитките и на други вредни микроорганизми и техните преносители, които се развиват извън непосредствено участващите в производствения процес материални среди - в празни съдове, оборудване и тръбопроводи, различни помещения и др.

ДЕКАНТИРАНЕ

отливане на една течност в друг съд по начин, който изключва размътването и увличането на отложената на дъното и утайка.

ДЕНАТУРАЦИЯ

(НА БЕЛТЪЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА) - промяна в естествената конфигурация на белтъчните молекули, свързана с нарушаване пространствената ориентация на молекулните сегменти, изменение на вискозитета на разтворите, на оптическата, химичната и каталитичната активност на белтъчните колоиди. Извършва се под влияние на повишена температура, колебания в рН на средата и в нейния състав, лъчево въздействие и др.

ДЕПОЗИТ

(англ. deposit) - специални подземни или наземни халета в пивоварните заводи, предназначени за отлежаване или лагеруване на големи партиди пиво при ниска температура.

ДРОЖДИ

едноклетъчни еукариотни организми, принадлежащи към групата на гъбите, които не образуват мицел. Те се размножават вегетативно и чрез образуване на спори.

ДРОЖДИ ПИВОВАРНИ

културни, подбрани щамове дрожди, способни да инициират алкохолна ферментация в среди, богати на малтоза и др. хидролизни продукти на скорбялата.

ДЪБИЛНИ ВЕЩЕСТВА

кондензирани полифенолни вещетва, способни да образуват стабилни комплекси с белтъчните вещества, пектина и целулозата.

ЕКСТРАКТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН

съществен качествен показател, измерен на база на относителната плътност на пиво, след отстраняване на етиловия алкохол чрез дестилация и довеждане на обезалкохоления остаък до първоначалния му обем, посредством доливане на дестилирана вода.

ЕКСТРАКТ МАЛЦОВ

екстрактивността на малца, технологичен показател на малца, изразяващ се с процентното съдържание на разтворими вещества.

ЕКСТРАКТ НЕФЕРМЕНТИРУЕМ

екстракта на пивото, който не може да ферментира и съответно остава в готовото пиво.

ЕКСТРАКТ ПРИВИДЕН

процентната екстрактивност на готовото пиво, изчислена на база относителна плътност и при наличие на алкохол.

Page:  « Prev 1 2 3 4 5... Next »

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow