Публикации

Ръководство за добра практика в пивоварната индустрия - Страница 5

60. “Стъпка” - точка, процедура, операция или етап от цялостната хранителна верига, която започва от суровините, етапите на производство до крайната консумация на храните.

61. "Технологично оборудване" - машини, съоръжения, съдове, прибори, работни плотове, стелажи, витрини, помощен инвентар, използвани при производството и продажбата на храни.

62. "Търговия" - процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни.

63. "Търговец на храни" - всяко физическо или юридическо лице, което се занимава с търговия с храни по смисъла на т. 61.

64. "Управление на риска" - различен от оценката на риска процес на преценка на алтернативните подходи, извършван в консултация със заинтересуваните страни, отчитайки оценката на риска и други основателни фактори, а при необходимост - на избор на подходящи възможности за предпазване и контрол.

65. "Хигиена на храните" - съвкупността от всички мерки и условия, необходими за контрол на опасностите и за гарантиране пригодността на храната за консумация от човека, отчитайки нейното предназначение.

66. "Храна, която не е безопасна за консумация от потребителите" - храна, която уврежда или може да увреди здравето на хората или е негодна за консумация, като при определянето й като такава трябва да се вземат предвид:
а) условията на нормалната й употреба от и на всеки етап от производството, преработката и предлагането на храната;
б) информацията, предоставена на потребителите, включително информацията на етикета или друга общодостъпна за потребителя информация за предпазване от специфични вредни за здравето ефекти на определена храна или група храни;

67. "Храна, която уврежда или може да увреди здравето на хората" - храна, която е определена като такава въз основа на:
а) влаганите добавки или съставки, извличането на основни компоненти на храната, както и прилаганите методи на технологична обработка;
б) непосредствените, краткосрочните и дългосрочните ефекти на храната върху здравето на потребителите и бъдещите поколения;
в) възможните кумулативни токсични ефекти при консумация на храната;
г) специфичната възприемчивост на определени групи от населението, когато една храна е предназначена за консумация от тези групи.

68. "Хранителна верига" - последователност от етапи и дейности/операции, които се извършват при производството, преработката, дистрибуцията, съхранението и манипулирането на храните и техните съставки от добиването до консумирането им.

69. "Хранителна информация" - данните за съдържание на енергия и хранителни вещества, както и хранителните претенции, които се включват при етикетирането на храните.

70. “Добра хигиенна практика в пивоварната индустрия” (ДХППИ) - документирана система от изисквания, правила и критерии при производството, преработката, опаковането и съхранението на храните в пивоварната промишленост, с цел да се сведе до минимум риска за тяхното замърсяване.Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow