Публикации

Ръководство за добра практика в пивоварната индустрия - Страница 4

39. "Одит" - цялостна и независима проверка с цел да се установи дали дейностите и резултатите от тях отговарят на планираните, прилагат се ефективно и са подходящи за постигане на целите.

40. "Опасност" - наличие или условие за наличие на биологичен, химичен или физичен агент в храните, който има потенциална възможност да причини увреждащ здравето ефект.

41. "Остатъци" - следи от едно или повече вещества или техни остатъчни метаболити и продукти на тяхното разграждане, прилагани като средства за растителна защита, установени във или върху проби от храни от растителен или животински произход, предназначени за консумация от човека.

42. "Официален контрол върху храните" - контрол, който се осъществява от компетентните органи за спазване на нормативните изисквания при производството и търговията с храни за защита на здравето на хората и информиране на потребителя.

43. "Официална сертификация" - процедура, чрез която компетентният орган или орган, упълномощен да действа като такъв, предоставя писмена, електронна или еквивалентна гаранция за съответствие.

44. "Оценка на риска" - научнообоснован процес, който се състои от четири етапа: определяне на опасността, определяне характеристиките на опасността, оценка на въздействието при излагане на опасност и определяне характеристиките на риска.

45. “Партида” - няколко единици от храна, предназначена за продажба, произведени и опаковани при еднакви условия, които имат идентични производствени и опаковъчни характеристики, придружени с една и съща документация;

46. "Подвеждащо наименование" - наименование, което се позовава на явна характеристика на храната, но не отговаря на спецификацията на храната или не отговаря на очакванията на потребителя относно характеристиката на храната.

47. "Програма" - система от процедури и присъщите им документи.

48. "Производител на храни" - всяко физическо или юридическо лице, което произвежда и/или преработва храни или се представя като производител, като поставя върху храната, опаковката й или върху търговската документация, която я съпровожда, своето име, свой производствен или друг отличителен знак.

49. “Почистване” - процес на механично отстраняване от повърхностите на остатъци от суровини и храни, прах и други видими замърсявания и прилагане на почистващ препарат с определена температура и за определен период.

50. "Производство" - цялостен или частичен процес на добив, преработка, приготвяне, пакетиране, препакетиране, етикетиране и съхраняване на храни.

51. "Проследимост" - възможността за проследяване на храни, фуражи, животни, отглеждани за производство на храни, и вещества, предназначени или за които се предполага да бъдат влагани в храни, във всички етапи на тяхното производство, преработка или дистрибуция.

52. "Процедура" е установен начин за изпълнение на дейност или на процес.

53. "Процес" - съвкупност от взаимнозависими или взаимодействащи си дейности, които превръщат ресурсите в резултат.

54. "Пускане на пазара" - притежание с цел продажба, включително предлагането за продажба, или всяка друга форма на прехвърляне, независимо дали срещу заплащане или не, както и самата продажба, дистрибуция и другите форми на прехвърляне на храните.

55. "Риск" - функция от вероятността за възникване на увреждащ здравето ефект и сериозността на този ефект вследствие на опасност.

56. "Система" - съвкупност от взаимносвързани или взаимодействащи си елементи. 

57. "Система за наблюдение" - определя дали КТ са в състояние “под контрол”.

58. “Спомагателни (помощни) материали” - материали, които не се използват самостоятелно като храна или като преобладаваща съставка на храните, но се добавят към храни и напитки.

59. "Система за управление на безопасността на храните" - система от програми и процедури, основаващи се на добрата практика за производство и принципите на системата Анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР), чието внедряване създава условия за самостоятелен контрол и осигуряване безопасността на храните, или е система, която съответства на изискванията на Кодекс Алиментариус или на БДС ISO 22000.Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow