Публикации

Ръководство за добра практика в пивоварната индустрия - Страница 3

19. "Запис" - документ, който показва постигнати резултати или предоставя доказателства за извършени дейности.

20. "Инспекция" - оценка на съответствието чрез наблюдаване и преценяване, съпроводени при необходимост с измерване, тестване или сравняване.

21. "Интелигентни материали и предмети, предназначени за контакт с храни" - материали и предмети, които следят състоянието на опаковката на храната или на заобикалящата храната среда.

22. "Компетентни органи" - органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, органите на държавния ветеринарно-санитарен контрол по Закона за ветеринарномедицинската дейност и органите на държавния фитосанитарен контрол по Закона за защита на растенията.

23. "Контрол за съответствие на качеството" - материалните и правните действия, извършени от упълномощени лица с цел проверка дали обявеното качество отговаря на изискванията за качество на малца и пивото.

24. "Контролен орган" - трета независима страна, на която е делегирано изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния контрол от страна на компетентния орган.

25. "Контролни мерки" - всяко действие или активност, предприети с оглед да се предотврати опасността на храните или тя да се намали до приемливо ниво.

26. "Корективни мерки" - мерки, които трябва да бъдат приети, когато критичната точка премине в състояние “извън контрол”.

27. "Критична точка" (КТ) - тук се отнасят всички точки, степени или стъпки от процеса на производството, при които безопасността на един хранителен продукт и здравето на потребителя могат да се повлияят негативно, което може да се предотврати, отстрани или намали до едно допустимо ниво чрез целенасочени мерки на наблюдение.

28. "Критична контролна точка" (ККТ) - всяка точка в процеса на производство на пиво, която подлежи на контрол и е от съществено значение за предотвратяването или елиминирането на опасност за пивото или за намаляване на опасността до приемливо ниво.

29. "Критични граници" (КГ) - гранична стойност или граница на показателите, които отделят допустимото от недопустимото състояние на ККТ.

30. "Краен потребител" - лицето, което консумира храната и не я използва като част от действия и дейности на хранителната индустрия.

31. "Систематично наблюдение" (мониторинг) - извършване на поредица планирани наблюдения или измервания с цел да се установи степента на спазване на нормативните изисквания.

32. ”Малцерай” - завод за производство на малц

33. "Надзор" - задълбочено наблюдение на дейностите на един или повече обекти за производство и/или търговия с храни.

34. "Негодна храна за консумация от човека" - храна, която е неподходяща за употреба според нейното предназначение вследствие на замърсяване, микробиологични промени, развала, изтекъл срок на трайност или нарушена цялост на опаковката.

35. "Нелоялна конкуренция" - всяко действие или бездействие при производството и/или търговията с храни, което е в противоречие с добрата практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с потребителите.

36. "Несъответствие" - неизпълнение на нормативните и/или други изисквания за безопасност на храните.

37. "Обект за производство на храни" - всяко помещение или сграда, в което се извършва добив, частична или цялостна преработка, приготвяне, пакетиране, препакетиране, бутилиране, етикетиране и съхранение на храни, предназначени за консумация от човека.

38. "Обмен на информация за риска" - интерактивен обмен на информация и мнения по време на процеса на анализ на риска за опасностите и рисковете, свързаните с риска фактори и възприемането на риска между оценяващите и управляващите риска, потребителите, хранителната индустрия, академичната общност и други заинтересувани страни, включително разясняване на заключенията в резултат на оценката на риска и мотивите за решенията за управление на риска.Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow