Публикации

Ръководство за добра практика в пивоварната индустрия - Страница 2

3. "Анализ на опасностите и критични контролни точки” (НАССР) - система за осигуряване безопасността на храните във всички звена от хранителната верига от добиването на суровините до крайния потребител, която се основава на следните принципи: идентифициране на потенциалните опасности, които трябва да се предотвратят, елиминират или намалят до приемливи нива; идентифициране на критичните контролни точки в технологичния процес, чийто контрол осигурява предотвратяване, елиминиране или намаляване на опасностите до приемливи нива; определяне на критични граници за всяка критична контролна точка, които разграничават приемливото от неприемливото ниво за предотвратяване, елиминиране или намаляване на опасностите; определяне и внедряване на ефективни процедури за мониторинг (наблюдение и измерване) на критичните контролни точки; определяне на коригиращи действия, когато наблюдението показва, че критичната контролна точка е извън контрол; определяне на процедури за регулярна проверка ефективността на мерките за прилагане на посочените принципи; определяне на документите и записите, които съобразно естеството и големината на предприятието потвърждават ефективното прилагане на посочените принципи.

4. “Анализ на опасностите” - процес на събиране и оценка на информацията за опасностите и условията, които водят до тяхното проявяване и определяне на тези, които са важни за безопасността на храните и напитките.

5. "Анализ на риска" - процес, който се състои от три взаимносвързани елемента - оценка на риска, управление на риска и обмен на информация за риска.

6. "Безопасност на храната" - разбирането, че храната няма да причини увреждане на потребителя, когато тя е приготвена и/или консумирана в съответствие с предвидения начин на употреба.

7. "Валидиране" (потвърждаване) - събирането на доказателства, че набелязаните мерки за безопасност са подходящи и ефективни.

8. "Верифициране" (проверка) - проверката чрез изпитване и представяне на обективни доказателства за потвърждаване, че определените изисквания са изпълнени.

9. "Вземане на проби за анализ" - вземане на количество от храни или друго вещество (включително от околната среда), свързани с производството или предлагането на храни, за да се удостовери чрез анализ съответствието им с нормативните изисквания.

10. "Вредители" - всички представители на животинския свят, които в резултат на жизнената си дейност причиняват замърсяване на храните.

11. “Дезинфекция” - процес на прилагане на топлина (гореща вода или пара) или химични препарати за намаляване на броя на микроорганизмите до минимални количества, непредставляваващи риск за качеството и безвредността на произвежданите, съхраняваните и продаваните храни.

12. "Документ" - информацията и нейният носител.

13. "Еквивалент" - различни системи или мерки, които са в състояние да постигнат едни и същи цели.

14. "Еквивалентност" - способността на различни системи или мерки да постигнат едни и същи цели.

15. "Етап на производство, преработка или дистрибуция" - всеки етап, включително внос, от производството на дадена храна до доставянето й на крайния потребител, включително първичното производство, съхраняването, транспортът и продажбата.

16. "Етикетиране" - всички текстове, обозначения, марки на производителя и търговски марки, изображения и знаци, които придружават или се отнасят за дадена храна и са нанесени върху опаковката й под формата на етикет, пръстен или капак, поставен върху нея, или са отразени в документи, указания и обяви, които ги съпровождат.

17. "Заблуждаваща потребителя храна" - храна, която е със състав, свойства и характеристики, които не отговарят на нормативните изисквания, но по външен вид, етикетиране, представяне и реклама има претенции за това.

18. "Замърсител" - всяко вещество, което не е добавено умишлено към храните, а присъства в тях като резултат от производството, включително от дейности, осъществявани при растениевъдството, животновъдството и ветеринарната медицина, преработката, обработката, опаковането, пакетирането, транспорта и съхраняването им, или като резултат от замърсяването на околната среда. Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow