Публикации

Ръководство за добра практика в пивоварната индустрия

Приложима нормативна уредба и стандарти в пивоварния сектор

Основополагащ принцип в нормативната уредба в областта на храните е, че производството и търговията с тях се извършват въз основа на добра практика, съчетаваща хигиенни и технологични правила за работа. Основната отговорност за разработването и прилагането на системата от принципи и правила за осигуряване безопасността на хранителните продукти в процеса на тяхното производство се носи от лицата, под чиито контрол се извършва производството и предлагането на съответния продукт на пазара, т.е. от производителите и търговците на храни.

В тази връзка и съобразно поетите ангажименти на Република България за приемането й като пълноправен член на Европейския съюз, в националната правна уредба през последните 7 години са приведени в съответствие и напълно възприети всички унифицирани европейски нормативни актове, политики, ръководни принципи и стандарти, уреждащи: изискванията към храните; мерките и условията за осигуряване на тяхната безопасност; условията и реда за тяхното производство, както и изискванията към всички етапи на производството и дистрибуцията на храни, подчинени на принципа за пълна проследяемост по веригата “от полето/фермата - до масата на потребителя”, отговорностите и задълженията на производителите на храни и напитки; функциите и правомощията на браншовите организации от хранително-вкусовата индустрия. В българското законодателство всички така изброени отговорности, задължения и права на производителите на храни са изчерпателно регламентирани в “Закона за храните” и подзаконова уредба към него, както и в Закона за здравето, Закона за защита на растенията, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на потребителите, както и в редица други нормативни актове на законодателната и изпълнителна власт в страната, по-важните от които са предмет на последващ преглед в настоящия документ.

Във връзка с прилагането на нормативната уредба представителната организация на пивопроизводителите в страната - Съюзът на пивоварите в Република България, разработи “Ръководство за добра практика в пивоварната индустрия” като система от основни хигенни и технологични правила, норми и стандарти, с цел осигуряване безопасността на произвежданите видове пиво и свеждането до минимум риска от замърсяването им чрез производствена или човешка дейност. С въвъдените изменения и допълнения на Чл. 2 на ЗХ (доп. - ДВ бр.102 от 2003 г., изм. ) еднозначно се определя неговото действие и върху пивото като хранително-вкусов продукт.

Добрата практика обхваща целия процес при производството на пиво – състояние на производствени сгради и помещения, машини, апарати, уреди за измерване и съоръжения, суровини, материали, опаковки, технологични процеси и процедури, опаковане, съхранение и дистрибуция на готовия продукт, превозни средства, маркиране и проследяване, хигиена, обучение на персонала, превенция и опазване на околната среда, както и системите за проследяване, контрол и документиране качеството на технологичния процес. С цел гарантиране високо качество на произвежданите видове пиво, закрила интересите на потребителя, повишаване конкурентоспособността на пивоварните дружества и създаването на условия за самоконтрол чрез въвеждането на система Анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points) или система, отговаряща на изискванията на Кодекс Алиментариус, или на БДСISO 22000:2005, производителите на пиво разработват, внедряват и поддържат системи за управление на безопасността на произвежданото от тях пиво, основаващи се на програми и процедури за добра хигиенна и добрапроизводствена практика.
Добрата практика в пивоварната индустриякато система от основни хигиенни и технологични правила за работа се основава на съответната законова и подзаконова нормативна уредба:

Основни понятия, дефиниции, термини, определения и абревиатури  

1. "Добра практика" е системата от основни хигиенни и технологични правила за работа, които се прилагат при производството и търговията на храни, за да се сведе до приемлив минимум рискът от замърсяване на храните чрез производствена или човешка дейност. Правилата се отнасят до проектирането, състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите и техническите съоръжения, използваните суровини, основни, спомагателни и опаковъчни материали, тяхното приемане и съхраняване, хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване и контрол на качеството и технологичния процес, воденето на документация.  

2. “Добра производствена практика в пивоварната индустрия” (ДПППИ) - система от правила за работа в пивоварната промишленост за осигуряване на безопасен и качествен продукт.Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow