История

История на Съюз на пивоварите в България - Страница 3

От 1.І.2001 г. в “Каменица” АД последователно се вливат “Астика” АД и “Бургаско пиво” АД. На 1.І.2002 г. следва вливане и на “Плевенско пиво” АД. Окрупненото акционерно дружество “Каменица” АД вече включва активите на споменатите 4 фирми. Поради структурни промени през октомври 2001 г. се прекратява дейността на завода “Бургаско пиво”. През 2005 г. е преустановено производството в “Плевенско пиво” – запазва се само дейността, свързана с производството на малц. Към 31.ХІІ.2005 г. белгийската компания е мажоритарен собственик на акционерно дружество “Каменица”, което разполага с два действащи пивоварни завода – “Каменица” в Пловдив и “Астика” в Хасково. В производствената номенклатура на компанията обаче се запазват основните марки пиво, произвеждани от закритите 2 пивоварни. В преструктурираното дружество “Каменица” се концентрират производствено-технологическите, организационни, финансови и човешки ресурси на първоначалните 4 дружества. През август 2004 г. “Interbrew” се обединява с бразилската компания “АмБев” (“AmBev”) и под името “ИнБев” (“InBev”) заема лидерската позиция на световния пазар на пиво.
От ноември 1996 г. пивоварният завод “Варненско пиво” става собственост на българския инвеститор “ММ Холдинг” АД. В последващите години предприятието се регистрира като “Варненско пиво” АД.
Пивоварна фирма “Леденика” – Мездра, е раздържавено чрез работническо-мениджърска приватизация. През 2001 г. следва изкупуване на “Леденика” АД от “Варненско пиво” АД. По този начин се учредява българската пивоварна структура “Булбрю”, включваща пивоварните във Варна и Мездра. През 2004 г. дейността на завода във Варна е преустановена. Заводът е закрит. От този момент марките пиво на варненската пивоварна се произвеждат от “Леденика ММ” – Мездра.
През 1997 г. пивоварният завод “Великотърновско пиво” АД – Велико Търново, се включва в първата вълна на обявената масова приватизация (срещу инвестиционни бонове) със 70% от акциите си. В следващите тръжни сесии дружеството придобива нови дялове от капитала на “Великотърновско пиво” АД. Вследствие на приватизационните процедури фирмата е раздържавена напълно с мажоритарен собственик “Мелинвест Холдинг” АД, като пивоварната се преименува на “Болярка ВТ” – на името на най-емблематичната си марка бира.

Приватизацията на пивоварна “Ломско пиво” – Лом, е осъществена през 1997 г. Мажоритарен собственик става приватизационен фонд “Екоинвест” – Козлодуй, преобразуван по-късно в търговско дружество „Екоинвест Холдинг” АД. През 2005 г. акциите на “Ломско пиво” АД се изкупуват от “Агроrнвест Инженеринг” АД – Лом, с мажоритарен собственик “Енемона” АД.

“Пивоварна София” АД – София, известна до 1997 г. като пивоварен завод “Люлин”, е закупена през 1998 г. от българската фирма “Пилс Радев и сие”. През 2006 г. пивоварната е закрита.
Пивоварната фирма “Пиринско пиво” АД – Благоевград, се регистрира през 1997 г. като акционерно дружество с мажоритарен собственик приватизационен фонд “Златен лев Холдинг” АД. В края на 2001 г. инвеститорски интерес към “Пиринско пиво” АД проявява мултинационалната пивоварна компания “Карлсберг Брюърис” (“Carlsberg Breweries”), Дания. След съответните законоустановени процедури през август 2002 г. датската пивоварна група придобива мажоритарния дял от акциите на дружеството.
Пивоварният завод “Шуменско пиво” АД е последното приватизирано предприятие в бранша. Това става през 1999 г., като мажоритарният дял се придобива от турския инвеститор “Фин метал”. През юни 2002 г. мажоритарният собственик продава акциите си на “Carlsberg Breweries”, Дания. По този начин датската компания става собственик първо на “Шуменско пиво” АД и по-късно същата година на “Пиринско пиво” АД. На 14.ІХ.2004 г. двете предприятия се сливат в едно акционерно дружество, носещо името “Карлсберг България” АД.
Предприятието за производство на малц “Малц” АД – гара Елин Пелин, е раздържавено през 1997 г. Мажоритарният дял от акциите става собственост на българската фирма “Сереал 3” ООД – Варна.
Предприятието за нестандартно оборудване и резервни части “Присое” – Присово, Великотърновско, е раздържавено по пътя на масовата приватизация. Понастоящем е собственост на “Присое 40” АД, “Булвеста Nолдинг” АД, “Артур и Классик” ООД , Министерството на икономиката и физически лица.

Процесът на преструктуриране обхваща и Института по пивоварна промишленост и хмелопроизводство (ИППХП), който до 1994 г. е поделение на държавната фирма “Пивоимпексинженеринг” ЕАД. През 1996 г. институтът излиза от състава на “Пивоимпексинженеринг” ЕАД и е включен като научна организация в Селскостопанска академия, а четири години по-късно е включен в състава на Института по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ). По този начин пивоварните специалисти се запазват в колектива на ИКХТ и са част от структурата на Националния център за аграрни науки (НЦАН) към Министерството на земеделието и храните.
Другият научен център, работещ основно по подготовката на инженерно-технически кадри за бранша, е катедрата “Технология на виното и пивото” на Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив – правоприемник на Висшия институт по хранително-вкусова промишленост (ВИХВП). И тук промените са основно организационни, тематични и учебно-методични. Основни приоритети за университета са непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на учебния процес, както и подготовка на висококвалифицирани бакалаври и магистри, които в максимална степен да отговарят на изискванията на постоянно развиващото се и модернизиращото се пивоварно производство.
Позитивните резултати от успешната приватизация на пивоварната промишленост по своята всеобхватност и времетраене носят висок рейтинг и обществено доверие за индустрията. С подобни постижения в периода на икономическата реформа в България могат да се отличат много малко подотрасли в страната.

Създаване на Съюза на пивоварите в Република България

За 90-те години на ХХ в. второто по значимост събитие, съпътстващо раздържавяването и приватизацията на пивоварната промишленост, е създаването на Съюза на пивоварите в България. Всъщност учредяването на бизнес организацията на пивоварите е част от преструктурирането на сектора – негов ключов, представителен орган, който изиграва и продължава да изпълнява съществена роля в развитието на бранша.
Историята на създаване и укрепване на Съюза на пивоварите е тясно свързана с процесите, случващи се в ранния етап на икономическите реформи в България след 1990 г. Събраните архиви и спомените на участниците в създаването на съюза са ярък елемент в събитийността на най-новата история на пивоварната общност в страната.Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow