История

История на Съюз на пивоварите в България - Страница 2

През петдесетте години на миналия век се поставя началото на пивоварната наука в България – откриват се самостоятелни ведомствени научни звена: Висш институт по хранително-вкусова промишленост (1953г.) – Пловдив, и секция “Технология на пивото” (1956 г.) към Националния институт по винарска и пивоварна промишленост – София. До 1975 г. в пивоварната промишленост се създават сериозни производствени мощности. Следва етап на модернизиране на технологичния процес и непрекъснато повишаване качеството на пивото като най-важен фактор за развитието на пазара.
Всички тези сериозни променипоказват съвременния за периода ръст на българската пивоварна индустрия, укрепват и разширяват авторитета й в страната и в Европа, подготвят успешното й поведение през последващите години на преструктуриране в условията на нова икономическа среда.

Преструктуриране на пивоварната индустрия 1991 - 2005 г.

Преструктурирането на икономиката на Република България, в това число и на българската пивоварна промишленост, бележи своето начало с настъпилите политически събития през ноември 1989 г. и последвалата реформа във всички сфери на обществения и стопанския живот. Преминаването от социалистическо планово стопанство към свободни пазарни отношения се осъществява в годините посредством промяна на собствеността в различните й форми по пътя на раздържавяването, приватизацията и реституцията.
През 1992 г. е приет Закон за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия. Същият регламентира три форми на раздържавяване на предприятия и обособени части от тях: касова приватизация (директно закупуване в брой), масова (с инвестиционни бонове) и работническо-мениджърска (покупка от колектива на съответната фирма). Със закона се дава реална възможност за участие на чуждестранни лица и навлизане на чужди инвестиции в процеса на преструктуриране на българското икономическо пространство. Този факт решително повлиява върху ускореното развитие и повишаване ефективността на националната икономика.
Структурните реформи в пивоварната промишленост започват през 1993 г., когато най-големите европейски пивоварни компании, като “Хайнекен” (“Heineken”) – Холандия, “Интербрю” (“Interbrew”) – Белгия, “Туборг” (“Tuborg”) – Дания, “Брау унд Брюнер” (“Brau und Bruner”) – Федерална република Германия, и др., определено заявяват интересите си към пивоварните заводи “Загорка”– Стара Загора, “Астика”– Хасково, “Плевенско пиво” – Плевен, “Шуменско пиво” – Шумен, “Каменица” – Пловдив, и др.
Процесът на обновление и осъвременяване на производството навлиза с различни обеми и темпове във всички пивоварни фирми. Промяната в структурата и динамиката в развитието на пазарната икономическа среда, както и новата потребителска култура са предизвикателство за издигане технологичното равнище на сектора, за създаване на съвременни маркетингови техники и разработване на нови форми на комуникация с доставчици и клиенти. Появяват се и първите признаци на пазарна конкурентност между пивоварните фирми.
Съвършено променената конюнктура в бранша изисква ново представителство на пивоварната промишленост пред държавните институции и обществото; нова регламентация на отношенията между икономическите оператори от сектора; промени в нормативната уредба и в диалога с държавните институции. Тези обстоятелства са адекватно оценени от пивоварната общност в страната и като високоорганизирана промишленост предприятията от бранша през 1991 г. създават своя бизнес организация с името Съюз на пивоварите в Република България.
Налице е динамично, проевропейско развитие на бранша, определящо нов облик на производственото и пазарно поведение, високо международно признание и авторитет. Това съвсем основателно привлича вниманието и заангажира участието на водещите европейски пивоварни компании в процеса на преструктуриране и приватизация на българската пивоварна промишленост.

Средата на 90-те години на ХХ в. са особено важни за развитието на пивоварния сектор в страната, тъй като започват същинските процеси на приватизация и тотално преструктуриране на бранша. Днешният прочит на събитията от този период доказва, че приватизацията на предприятията от пивоварната промишленост е процес, определящ бъдещия просперитет на индустрията. В този повратен (дори според някои съвременници и участници съдбовен) за пивопроизводството период от икономическата история на страната Съюзът на пивоварите разработва и осъществява много ясна и точна политика на безрезервна подкрепа на процеса.

В продължение на година и половина (втората половина на 1994 г. и 1995 г.) са приватизирани 4 държавни пивоварни фирми: “Загорка”, “Каменица”, “Астика” и “Бургаско пиво”. Други 5 са обявени в процедура – “Варненско пиво”, “Леденика”, “Пиринско пиво”, “Тракийско пиво” и “Пивоимпексинженеринг”. Година преди това в пивоварните заводи “Загорка” – Стара Загора, и “Леденика”– Мездра, е извършена генерална реконструкция, модернизация и разширение.
“Загорка” АД – Стара Загора, е първото приватизирано пивоварно акционерно дружество. На 28.Х.1994 г. то е закупено от дружество “Брюинвест” („Brewinvest”), регистрирано в Гърция, в което с по 50% собственост акционери са пивоварната компания “Heineken”, Холандия, и “Кока-Кола Хеленик ботлинг къмпани” (“Coca-Cola Нelenic Bottling Company”). Покупката е на стойност 21,7 млн. щатски долара – най-високата получена цена за пивоварна в България.
През 1997 г. пивоварна “Ариана” АД – София, е закупена на Софийската стокова борса също от ”Brewinvest”. В края на 2003 г. с решение на акционерите от двете дружества – “Загорка” АД и “Ариана” АД, се извършва сливане на двете фирми в едно акционерно дружество – “Загорка “ АД. По-късно, през 2004 г., дейността на пивоварна “Ариана” се преустановява и заводът се закрива.
Първото решение за приватизацията на “Каменица” АД – Пловдив не се осъществява. След неуспешен опит мажоритарен дял от акциите й+ да бъде продаден на немското пивоварно дружество “Brau und Bruner”, през март 1995 г. пивоварната става собственост на белгийската компания “Interbrew”.
Пивоварният завод в Бургас – “Бургаско пиво”, се приватизира на 27.ІV.1995 г. отново от белгийската компания “Interbrew”.
Следващата покупка е на пивоварното дружество “Астика” АД – Хасково. През май 1995 г. българската фирма “Даруинвест” ООД – София, става мажоритарен собственик с 80% от акциите на завода. През октомври с.г. “Даруинвест” продава акциите си на “Interbrew”.“Плевенско пиво” АД – Плевен, се приватизира на 12.VІІІ.1997 г., като 55% от акциите му стават собственост на “Пивоварна Плевенско пиво” ООД, 25% са продадени на търг чрез масовата приватизация и 20% остават за допълнително разпределение. По-късно, през 2001 г., заводът е закупен от “Interbrew”.

Така белгийската пивоварна компания “Interbrew” става собственик на 4 пивоварни завода в страната – “Каменица”, “Бургаско пиво”, “Астика” и “Плевенско пиво”. През следващите години се извършва организационно преструктуриране на българските пивоварни предприятия – собственост на белгийската мултинационална компания.Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow